top of page

ЗОРИЛГО:
Шинээр төлөвлөж буй барилга байгууламжид орчин үеийн техник технологийн дэвшлийг стандарт, норм, дүрмийн
дагуу тусгаж төлөвлөх. Үүнд: орон сууц, амины орон сууц, худалдаа үйлчилгээ, оффис болон үйлдвэрийн барилгуудад
орчин үеийн автомат систем /Home Automation, Home Network, BMS-Building Management System/-ийн зураг төсөл
болон шийдлүүдийг тусгах.

1.jpg

ЗУРАГ ТӨСЛИЙН
ЗТ19-148/22

ЗТ-6.3 Барилга байгууламжийн дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамжийн систем 35кВ хүртэлх гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл Орон сууц, олон нийт, үйлдвэрийн барилгын болон тоног төхөөрөмжийн хянах, хэмжих хэрэгсэл автоматикийн зураг төсөл

bottom of page